According to "Kaiho Kenjaku (1797)" and "Kokon Kaji Biko (1830)", the ranking of sharpness were discussed for the blades tested. Old Koto masterpieces were excluded and not tested but this ranking has played an important role on estimating the blade quality and its value in Japan. Since the Kaiho Kenjaku printed, Kokon Kaji Biko corrected and fortified their lists later. As there are some differences between the list of KK [Kaiho Kenjaku] and that of KKB [Kokon Kaji Biko], those differences are indicated here in detail.

Based on the book "Nihonto Wazamono Nyumon (1974)" and "Toko Taikan (1990)", the value of these wazamono blades are listed for those appeared in "Kaiho Kenjaku". e.g. 1000 point means the value of the sword was 1000 man yen (10,000,000 Yen) for about 70cm Nagasa Katana in pefect condition. To make it clear for some same-named smiths, the main active era are indicated in bracket if needed.

Later, complete listing of values for these smiths will be done and to help the search of smith, index of "Hawley's Japanese Swordsmiths (1998)" will be listed together as these 2-volume English Meikan book is mostly well known and easy to use for Western people.
 
 


KK : 13 nin / *KKB : 14 nin

Osafune Hidemitsu 650
Shodai Kanemoto 450
Nidai Kamemoto 800
Mihara Masaiye 900
Osafune Motoshige 800
Nagasone Okisato Kotetsu 1800
Tatara Nagayuki 600
Shodai Tadayoshi 1500
Mutsu no kami Tadayoshi 1000
Shodai Sukehiro 650
Shodai Kunikane 900
Nagasone Okimasa 800
Shodai Nagamichi 550
*Osafune Kanemitsu 1800
* In KKB, Nidai Kanemoto was regarded as 'O Wazamono' and Osafune Kanemitsu and Izumi no kami Kanesada (Nosada) were regarded as 'Saijo O Wazamono'.
 
 


KK : 22 nin / *KKB : 84 nin

Sakyo no suke Yasumitsu [Oei] 700
*Izumi no kami Kanesada (Nosada) 800
Yosozaemon Sukesada [Eisho] 750
Hikobei Sukesada [Eisho] 650
Toshiro Sukesada [Tensho] 550
Shurino suke Morimitsu 800
Fujishima Tomoshige 550
Takatenjin Kaneaki 400
Kashu Kanenori 250
Nidai Echigo no kami Kanesada 850
Horikawa Kunihiro 1800
Horikawa Kuniyasu 800
Shodai Kashu Katsukuni 400
Shodai Higo no kami Kuniyasu 300
Nidai Omi daijo Tadahiro 800
Kakutsuda Sukehiro 1800
Shodai Izumi no kami Kunisada 800
Mondo no sho Masakiyo 700
Ichinohira Yasuyo 700
Echizen no kami Nobuyoshi 400
Shodai Kashu Kanewaka 700
Tsushima no kami owari Sadashige 200
* In KKB, Izumi no kami Kanesada was leveled up to 'Saijo O Wazamono' and Nidai Kanemoto was regarded as 'O Wazamono'. Also, Tomoshige and Sadashige were down to 'Ryo Wazamono' and Nobuyoshi was down to 'Wazamono'. The following 64 smiths were also added to 'O Wazamono' in KKB.
Bizen Iyemitsu [Oei]
Bizen Iyemori [Oei]
Bitchu Iyetsugu [Oan]
Seki Toshitaka [Eisho]
Aoe Chikayori [Bunpo]
Bizen Chikatsugu [Bunpo]
Yamashiro Ryokai [Gentoku]
Seki Kaneharu [Choroku]
Shodai Naoe Kanetomo [Engen]
Oshizu Kaneuji [Kenmu] 
Shigazeki Kanenobu [Meio] 
Sandai Seki Kanefusa [Eisho]
Shodai Izumi no kami Kanesada [Bunmei] 
Sandai Kanesada (Hikisada) [Tenbun] 
Hachiyazeki Kanesada [Eiko] 
Seki Kanesada [Daiei] 
Seki Kanemoto [Choko] 
Nidai Kanemoto [Daiei] 
Sandai Kanemoto [Tenbun] 
Shodai Kanetoshi [Shouo] 
Nidai Kanetoshi [Joji] 
Shodai Kanenaga [Shouo] 
Nidai Kanenaga [Kareki] 
Shodai Kaneyoshi [Joji] 
Uchiyosuke Katsumitsu [Bunmei]
Bizen Kagemitsu [Shouo]
Bizen Kagemasa [Shochu]
Yoshii Kagenori [Bunna]
Bizen Yoshikage [Oan]
Uemonjo Yoshitsugu [Showa]
Bizen Yoshitomo [Koan]
Aoe Tadatsugu [Kenmu]
Aoe Tsuguyoshi [Joji]
Aoe Tsunatsugu [Bunpo]
Junkei Nagamitsu [Kenchou]
Shogen Nagamitsu [Koan]
Osafune Nagayoshi [Oan]
Miyoshi Shodai Nagamichi [Kanbun]
Aoe Naotsugu [Koei]
Shodai Norinaga [Shouo]
Nidai Norinaga [Gentoku]
Aoe Nobugsugu [Kocho]
Rai Kunitoshi [Kocho]
Rai Kunitoshi [Shouo]
Enju Kunitoki [Kenji]
Yamashiro Rai Kunitsugu [Bunna]
Bizen Saburo Kunimune [Shoka]
Tanshu Hojoji Shodai Kunimitsu
Fukuoka Ichimonji Noriteru [Genou]
Noshu Hironaga [Meiou]
Sa Yasuyoshi [Kenmu]
Naminohira Yasuyuki [Showa]
Soshu Yasukuni [Eisho]
Hosho Sadazane [Tenou]
Hirado sa Sadahide [Oan]
Ko Mihara Masaiye [Tokuji]
Shidai Masaiye [Oei]
Rai Mitsukane [Kagen]
Aoe Moritsugu [Oan]
Aoe Hidetsugu [Kagen] 
Shuri no suke Morimitsu [Oei]
Osafune Morokage [Oei]
Yoshioka Sukeyoshi [Shouo]
Aoe Suketane [Kenmu]

KK : 56 nin / *KKB : 210 nin
Osafune Morikage 650
Kyoto Shodai Tanba Yoshimichi 700
Kyoto Nidai Tanba Yoshimichi 500
Osaka Shodai Tanba no Yoshimichi 1000
Osaka Nidai Tanba no Yoshimichi 700
Omi no kami Sukenao 800
Gorozaemon Norimitsu 600
Iga no kami Sadatsugu 250
Shodai Ishido Korekazu 300
Ikkanshi Tadatsuna 800
Sandai Kanesada (Hikisada) 450
Kanabo Masazane 350
Osafune Hidesuke 450
Shodai Omi no kami Tsunahiro 500
Nidai Seki Kanefusa  350
Fukusaboro Kanetsune 450
Shodai Yasutsugu 1200
Nidai  Yasutsugu 1000
Aizu Masanaga 300
Sakyo no shin Munemitsu 600
Echigo no kaim Kunitomo 700
Tango no kami Naomichi 350
Jirozaemon Nidai Iyesuke 550
Kazusa no suke Kaneshige 550
Shodai Echizen Kanetane 350
Heki Mitsuhira 500
Shodai Tadamitsu 700
Nidai Tadamitsu 700
Sandai Tadamitsu 700
Ukyo no suke Katsumitsu 750
Jirozaemon Katsumitsu 700
Takada Yukinaga 300
Nanki Shodai Shigekuni 1000
Shodai Aizu Kanesada 400
Eisho Kudai (9th) Sukesada 300
Sakakura Seki Shodai Masatoshi 350
Sakakura Seki Nidai Masatoshi 350
Bizen Shodai Norimitsu 450
Bizen Nidai Norimitsu 450
Shodai Ujifusa 650
Echizen Kanenori 300
Ise daijo Yoshihiro 450
Tsushima no kami Tsunemitsu 450
Heki Echizen no kami Munehiro 400
Shodai Yasuhiro 400
Sukemitsu [Kakitsu] 600
Shodai Hisamichi 400
Yamato daijo Shodai Masanori 450
Oyago Kunishige 450
Okayama Kunimune 1500
Musashi no kami Yoshikado 350
Nidai Kunikane 500
Yamashiro daijo Shodai Kunitsugu 350
Osaka Shodai Tadayuki 300
Izumi no kami Tadashige 300
Yamato kami Yasusada 700
* In KKB, the following smiths were added to 'Ryo Wazamono'.
Aoe Nidai Iyetsugu 
Osafune Iyesada
Kashu Iyehiro
Jirozaemon Iyesuke
Jirobeijo Harumitsu
Shigeyoshi
Taima Tomotsuna
Kashu Tomoshige
Nidai Kashu Tomoshige
Osafune Tomomitsu
Nidai Ason Tomosuke
Osafune Toshiyuki
Osafune Toshitsune
Osafune Toshimune
Osafune Toshimune
Osafune Toshimitsu
Shodai Yamashiro no kami Toshinaga
Nidai Yamashiro no kami Toshinaga
Shodai Mutsu no kami Toshinaga
Nidai Mutsu no kami Toshinaga
Noshu Jumyo
Enju Tokisuye
Osafune Chikakage
Nidai Kashu Chikanori
Bitchu Chikatsugu
Shimohara Chikashige
Shodai Seki Kaneiye [Oei] 
Nidai Naoe Kanetomo [Enbun] 
Seki Kanetomo [Joji] 
Seki Kanetoki [Kakitsu] 
Noshu Kanetoki [Keicho] 
Seki Kaneoto [Bunmei] 
Nidai Kanewaka [Meireki] 
Noshu Magojiro Kanekage [Kenmu] 
Aoe Kanetsugu [Shouo] 
Noshu Kanenaga [Oei] 
Echizen Kanetane [Keicho] 
Shodai Seki Kanenori [Oei] 
Nidai Seki Kanenori [Eiko] 
Seki Kanenori [Daiei] 
Nidai Kanenobu [Enbun] 
Noshu Kanekuni [Meitoku] 
Hachiya Seki Kanemasa [Bunmei] 
Shodai Seki Kanefusa [Kosho] 
Nidai Seki Kanefusa [Choko] 
Shidai Kanesada [Koji] 
Bingo Kanekiyo [Oan] 
Uemonjo Kanemitsu [Eitoku] 
Noshu Kanemitsu [Oei] 
Shodai Tanba no kami Kanemichi [Keian]
Yamada Seki Kaneshige [Eiko] 
Kozusa suke Kaneshige [Kanbun] 
Tokuin Kanehiro [Joji] 
Naoe Kanehisa [Oan] 
Seki Kanemori [Bunmei]
Shodai Tegai Kanetoshi [Eitoku] 
Sandai Kanenaga [Enbun] 
Tegai Kanenao [Kotoku]
Godai Tegai Kanekuni [Keicho] 
Sesshu Kaneyasu [Keicho] 
Nidai Mutsu no kami Kaneyasu [Kanei] 
Shodai Echigo no kami Kanesada [Kanbun]
Akasaka Senjuin Kaneyuki [Oei]
Tegai Kaneshige [Oei] 
Yamato Kanehisa [Bunki]
Kashu Katsuiye 
Izumo no kami Katsuiye
Darani Katsukuni
Sandai Katsukuni
Osafune Jirozaemonjo Katsumitsu
Osafune Kagetomo
Osafune Kageyori
Inshu Kagenaga
Osafune Kageyasu
Kashu Kagemitsu
Kashu Kagehira
Musashi no kami Yoshikado
Kurama Seki Yoshinaga
Osafune Yoshinaga
Sanjo Yoshinori
Osafune Yoshikiyo
Osafune Yoshiyuki
Tanba no kami Yoshimichi
Hichidai Yoshimichi
Osaka Tanba no kami Yoshimichi
Osaka Nidai Yoshimichi
Hizen Yoshihiro
Yoshioka Ichimonji Yoshimoto
Katayama Ichimonji Yoshisuye
Osafune Yoshikane
Bizen Yoshitsugu
Fukuoka Ichimonji Yoshiyuki
Osafune Yoshisada
Osafune Yoshimitsu
Osafune Tadatsugu
Nidai Tadatsuna
Sesshu Tadayuki
Takada Tadayuki
Osafune Tadamitsu
Hikobei Tadamitsu
Izumi no kami Tadashige
Osafune Tameyoshi
Osafune Takanaga
Aoe Tsugunao
Aoe Tsugutane
Aoe Tsugusada
Soshu Tsunahiro
Osafune Tsunehiro
Shodai Osafune Tsuneiye
Nidai Osafune Tsuneiye
Tsushima no kami Tsunemitsu
Aoe Nagatsugu
Koyama Seki Nagatoshi
Akasaka Seki Nagakatsu
Osafune Nagakage
Aoe Nagatsugu
Osafune Nagamune
Kusadojima Nagahiro 
Osafune Nagamori 
Nidai Sekishu Naotsuna
Tanba no kami Naomichi
Osafune Nariiye
Jumyo Muneyoshi
Echizen Muneyoshi
Sakyoshin Munemitsu
Echizen no kami Munehiro
Nidai Unji
Bizen Noritsugu
Katayama Norizane
Gorozaemonjo Norimitsu
Fukuoka Ichimonji Norisuke
Osafune Norimitsu
Taima Asako Nobunaga
Echigo no kami Kunitomo
Nidai Kunikane
Nidai Konomaru Kuniyoshi
Enju Kuniyoshi
Enju Kunitsugu
Enju Kuninaga
Okayama Kunimune
Enju Kunimasa
Nidai Uda Kunifusa
Taima Kuniyuki
Nidai Tanshu Kunimitsu
Otsukiyogoro Kunishige
Chikushu Kunihiro
Naminohira Yasukazu
Yamato no kami Yasusada
Shodai Yasutsugu
Nidai Yasutsugu
Sandai Mihara Masaiye
Shodai Sakakura Seki Masatoshi
Nidai Sakaaura Seki Masatoshi
Mihara Masachika
Akasaka Seki Masayoshi
Yamato daijo Masanori
Aizu Mananaga
Musashi daijo Korekazu
Osafune Koresuke
Aoe Sadatsugu
Iga no kami Sadatsugu
Osafune Sadanaga
Nidai Hosho Sadamune
Chikuzen Sadafusa
Noshu Sadamitsu
Tsushima no kami Sadashige
Chikushu Sadayuki
Kashu Sanekage
Sakushu Sanetsune
Senjuin Kiyomune
Dotanuki Kiyokuni
Jumyo Kiyomitsu
Naminohira Kiyosuke
Fukuoka Ichimonji Yukitoshi
Takada Yukinaga
Kashu Yukimitsu
Noshu Yukimitsu
Osafune Yukikage
Osafune Yukimitsu
Osafune Mitsuiye
Hojoji Mitsutoshi
Aki Mitsuyo
Osafune Mitsuhiro
Dewa no kami Mitsuhira
Nanki Shigekuni
Hojoji Shigesada
Osafune Shigesada
Noshu Hirotoki
Osafune Hironao
Katayama Ichimonji Hirotsune
Chikushu Hiroyasu
Koyama Seki Hiromitsu
Omi no kami Hisamichi
Osafune Hidekage [Oei] 
Omiya Morikage
Osafune Morishige
Osafune Morisuke
Osafune Moritoshi
Chikushu Moritsuna
Osafune Morihisa
Bitchu Morotsugu
Osafune Moromitsu
Bizen Suketake
Omi no kami Sukenao
Shikkake Sukehira
Gantsuda Sukehiro 
Osafune Sukesada [Chyoroku]
Yosaemon Sukesada [Kyoroku]
Eisho Kudai Sukesada [Kanbun]
Osafune Sukemitsu [Kakitsu]
Osafune Suyehito


KK : 91 nin / *KKB : 803 nin


Tsuda Sukehiro 1800
Inoue Shinkai 1800
Musashi no kami Kanenaka 250
Hidari Mutsu no kami Kaneyasu 450
Migi Mutsu no kami Kaneyasu 380
Shimosaka Munemichi 90
Nidai Doi Shinryo 350
Kobayashi Kuniteru 400
Shodai Yamashiro no kami Hidetoki 280
Toren Morihisa 280
Umetada Shigeyoshi 500
Shodai Kawachi no kami Kunisuke 750
Nidai Kawachi no kami Kunisuke 500
Sandai Kawachi no kami Kunisuke  250
Yamashiro no kami Toshinaga 400
Shodai Aizu Kanetomo 200
Suzuki Kaga no kami Sadanori 400
Aizu Kunisada 200
Shodai Shinano daijo Tadakuni 450
Shodai Higo no kami Teruhiro 900
Sesshu Kunimitsu 150
Shodai Mutsu no kami Toshinaga 350
Shodai Yamato no kami Yoshimichi 500
Nidai Yamato no kami Yoshimichi 400
Tosa Yoshikuni 250
Shodai Echigo no kami Kanesada  400
Takayanagi Sadahiro 200
Wakasa no kami Hiromasa 250
Onizuka Yoshikuni 450
Nobukuni Shigekane 400
Sagami no kami Kunitsuna 250
Nobukuni Shigesada 300
Nidai Kinshiro Hisamichi 400
Hojoji Masahiro 550
Shodai Iga no kami Kinmichi 700
Edo Kanetane 250
Shodai Etchu no kami Masatoshi 800
Hoki no kami Hirotaka 250
Tsutsui Kiju 400
Shodai Hitachi no kami Muneshige 250
Osaka Suketaka 350
Hachimanyama Kiyohira 350
Shodai Harima daijo Shigetaka 350
Shidai Tadayoshi 500
Obama Kuniyoshi 200
Shodai Etchu no kami Kanekuni 350
Omi no kami Shimosaka Tsuguhiro 350
Yamato no kami Koriyama Kunitake 300
Musashi no kami Tomotsune 150
Shodai Omi no kami Tsuguhira 400
Izumo no kami Sadashige 200
Shodai Shinano kami Nobuyoshi 300
Shodai Harima daijo Tadakuni 600
Shodai Izumi no kami Kinmichi 550
Nidai Izumi no kami Kinmichi 350
Shodai Dewa no kami Yukihiro 400
Kishinmaru Kunishige 280
Shodai Yamato daijo Sadayuki 350
Shodai Takada Muneyuki 350
Shodai Izumo daijo Yoshitake 380
Nidai Izumo daijo Yoshitake 350
Shodai Takada Shigeyuki 230
Kawachi no kami Yasunaga 350
Shodai Yamashiro no kami Kunikiyo 650
Nidai Yamashiro no kami Kunikiyo 450
Nidai Sendai Yasutomo 400
Sagami no kami Kunifusa 80
Katsubei Kiyomitsu 450
Harima daijo Kiyomitsu 350
Gorozaemon Kiyomitsu 600
Shodai Kashu Katsuiye 350
Nidai Katsuiye 350
Shodai Hoki no kami Nobutaka 400
Nidai Hoki no kami Nobutaka 350
Kanabo Masatsugu 350
Jurozaemon Harumitsu 450
Shimohara Terushige 350
Kozuke no suke Yoshimasa 250
Osaka Nagatsuna 350
Hanabusa Sukekuni 350
Shodai Tegarayama Ujishige 250
Tachibana Ippo 350
Senjuin Morikuni 350
Shodai Dewa daijo Kunimichi 700
Nio Kiyozane 350
Shodai Mimasaka Kanekage 200
Sesshu Kuniyuki 320
Shodai Kawachi daijo Masahiro 500
Sesshu Sukenobu 250
Shodai Motoyuki 300
Bitchu daijo Masanaga 300
* In KKB, the following smiths were added to 'Wazamono'.
Naminohira Iyeharu
Osafune Iyekane
Chiyozuru Iyeyoshi
Chiyozuru Iyeyoshi
Kashu Iyetada
Kashu Iyetsugu
Nidai Kashu Iyetsugu
Bizen Iyetsugu
Kashu Iyenaga
Kashu Iyemasa
Sunshu Iyesada
Sendai Iyesada
Bizen Iyemitsu
Shimohara Iyeshige
Mihara Iyeshige
Soshu Iyehiro
Osafune Iyehide
Gushu Iyehide
Kashu Iyehira
Takada Iyemori
Kongobyoe Iyemori
Osafune Iyesuke
Osafune Iyesuke
Osafune Iyesuke
Shodai Goshu Ippo
Nidai Goshu Ippo
Boshu Ichikiyo
Shodai Osafune Harumitsu
Nidai Osafune Harumitsu
Takada Harumori
Kitamado Harukuni
Choshu Haruakira
Naminohira Haruyuki
Kashu Tomoiye
Sanshu Tomotoshi
Kahsu Tomoyoshi
Osafune Tomoyoshi
Shimohara Shigesada
Musashi no kami Tomotsune
Washu Tomonaga
Osafune Tomonori
Takada Tomoyuki
Washu Tomomitsu
Kashu Tomoshige
Sendai Tomosuke
Mihara Tomotsugu
Geishu Tomohiro
Seki Tomohira
Mihara Tomoshige
Osafune Toshikage
Osafune Toshinaga
Taima Toshimitsu
Yamato Toshimitsu
Osafune Toshimitsu
Musashi no kami Toshishige
Nidai Toshishige
Osafune Toshisuke
Naminohira Toshitsune
Noshu Jumyo
Takada Tokiyuki
Osafune Tokimitsu
Osafune Tokimoto
SunshuToraaki
Edo Toren
Higo Todatsura
Osafune Chikafusa
Nidai Chikafusa
Naminohira Chikayasu
Shimotsuke Chikamitsu
Soshu Chikahiro
Yamashiro Ryoichi
Echizen Kaneiye [Kanei] 
Seki Kaneiye [Tensho] 
Koshu Kaneiye [Tensho]
Sandai Kashu Kaneharu [Kanbun]
Seki Kanetomo [Daiei] 
Aizu Kanetomo [Kanbun] 
Kashu Kanetomo [Kanbun] 
Noshu Kanetomo [Onin] 
Noshu Kanetoki [Tenbun] 
Naoe Kanetoshi [Eiwa] 
Seki Kanetoshi [Meio] 
Noshu Kanechika [Choko] 
Seki Kanechika [Eiroku] 
Seki Kanechika [Kakitsu] 
Seki Kaneoki [Bunsho] 
Seki Kaneoto [Eisho] 
Seki Kaneoka [Eiko] 
Noshu Kanewaka [Tensho] 
Sandai Kanewaka [Enpo] 
Seki Kanekatsu [Bunmei]
Nidai Kanekage [Joji] 
Nidai Koshu Kanekage [Manji] 
Nidai Mimasaka Kanekage [Kanbun] 
Sandai Mimasaka Kanekage [Koho]
Seki Kanekado [Oei] 
Nidai Seki Kanekado [Kakitsu] 
Enshu Kaneyori [Tenbun] 
Noshu Kaneyori [Genki] 
Nidai Seki Kaneyoshi [Eiko] 
Akasaka Kaneyoshi [Tenbun] 
Tanba no kami Kaneyoshi [Kanbun]
Seki Kaneyoshi [Eisho] 
Noshu Kaneyoshi [Bunmei] 
Noshu Kaneshiro [Daiei] 
Shodai Noshu Kanetaka [Tenbun] 
Noshu Kanetaka [Kanbun] 
Noshu Kanetaka [Eiko] 
Noshu Kanetani [Entoku] 
Noshu Tenbo Kanetsune [Bunmei] 
Sandai Noshu Kanetsune [Meio] 
Bushu Kanetsune [Joko] 
Seki Naoe Kanetsugu [Oei] 
Seki Kanetsugu [Eisho] 
Shodai Sendai Kanetsugu [Kanbun]
Nidai Sendai Kanetsugu [Genroku] 
Tanshu Kanetsugu [Genroku] 
Nidai Noshu Kanetsugu [Oei] 
Noshu Shirobei Kanetsuna [Hotoku] 
Sekishu Kanetsuna [Enbun] 
Seki Kanetsuji [Eiroku] 
Seki Kanetsuru [Genki] 
Shimohara Kanenaga [Koji] 
Noshu Kanenaga [Bunmei] 
Osafune Kanenaga [Oei] 
Noshu Kanenao [Koryaku] 
Musashi no kami Kanenaka [Tenwa] 
Seki Kanemune [Oei] 
Noshu Kaneuji [Oei] 
Akasaka Kaneuji [Bunmei] 
Bushu Kanetane [Kanei] 
Noshu Kanetaka [Eisho] 
Sandai Seki Kanenori [Choorku] 
Noshu Sanami Kanenori [Eisho] 
Echigo Kasugayama Kanenori [Tenbun] 
Echizen Kanenori [Kanei] 
Nidai Enshu Kanenori [Koji] 
Sandai Noshu Kanenori [Tensho] 
Sandai Echizen Kanenori [Keicho] 
Yamada Seki Kanenobu [Bunwa] 
Nidai Seki Kanekuni [Eisho] 
Seki Kanekuni [Tenbun] 
Seki Kanekuma [Onin] 
Sagami no kami Kaneyasu [Kanbun] 
Senshu Kagashiro Kanemasa [Meio] 
Seki Kanemasa [Shocho] 
Shimosa daijo Kanemasa [Enpo] 
Seki Kanetomi [Tenbun] 
Seki Kanematsu [Shioku] 
Shidai Seki Kanefusa [Tensho] 
Seki Shirobei Kanematsun [Bunmei] 
Noshu Kaneari [Tensho] 
Nidai Takatenjin Kaneaki [Bunki] 
Shirouemon Kaneaki [Oan] 
Nidai Aizu Kanesada [Keicho] 
Kozuke no kami Kanesada [Enpo]
Echigo Kanesada [Tenbun] 
Sekishu Kanesada [Tenbun] 
Seki Kanesaki
Bizen Kanesaki
Inshu Kanesaki
Sakushu Kanesaki
Noshu Kanesato
Noshu Kanekiyo
Noshu Kanekiyo
Noshu Kanekiku
Noshu Kaneyuki
Echigo Kanemitsu
Nida Tanba no kami Kanemichi
Seki Zensho Kaneshige 
Seki Kanehira
Geishu Kanehiro
Hizen Kanehiro
Sekishu Kanehiro
Shodai Akasaka Kanemoto 
Seki Kanemoto 
Ichijo Kanemori 
Geishu Kanemori 
Seki Kanemori 
Seki Kanemoro 
Noshu Senjuin Kanezumi 
Bingo Ichijo Kanesuye 
Osafune Kaneiye
Osafune Kaneiye
Tegai Kaneharu
Tegai Kanetoshi
Tegai Kanetomo
Mutsu no kami Kanetsugu
Sesshu Kanetsuna
Kashu Kanenaga
Sesshu Kanenaga
Nidai Kanenaga
Chikugo no kami Kanenori
Sandai Kaneyasu
Tegai Kanemasa
Yamato Kaneaki
Tegai Kanesada
Kawachi no kami Kanesada
Tegai Kanekiyo
Tegai Kanemitsu
Tegai Kanemitsu
Iga no kami Kanemichi
Monjyu Kaneshige
Mutsu no kami Kaneshige
Oshu Kaneshige
Higo Kaneshige
Tegai Kanehisa
Wakasa no kami Kanehiro
Sunshu Kanehiro
Shimosaka Kanehiro
Monjyu Kanemori
Kashu Katsuiye
Naminohira Katsumune
Osafune Katsukuni
Sendai Katsusada
Nidai Osafune Katsumitsu
Hikobeijo Katsumitsu
Yashu Katsuhiro
Osafune Katsumori
Takada Katsumori
Osafune Kageiye
Kashu Kagetoshi
Nidai Kashu Kagetoshi
Sandai Inshu Kagenaga
Sandai Yoshii Kagenori
Iruka Kagesada
Iruka Kagemitsu
Soshu Kagehiro
Osafune Kagemori
Higo Kagesuke
Kashu Yoshiiye
Unshu Yoshitoshi
Sakakura Seki Yoshikado
Echizen no kami Yoshikado
Izumo daijo Yoshitake
Izumo no kami Yoshitake
Heianjo Yoshitsugu
Nidai Kurama Seki Yoshitsugu
Naminohira Yoshitsugu
Shochu Ichimonji Yoshitsune
Koyama Seki Yoshinaga
Banshu Yoshinaga
Harima no kami Yoshinari
Joshu Yoshinobu
Nidai Sanjo Yoshinori
Sandai Yoshii Yoshinori
Naminohira Yoshiyasu
Bingo Yoshimasa
Bushu Yoshimasa
Sanjo Yoshifusa
Tanba no kami Yoshifusa
Sanjo Yoshisada
Nidai Yoshisada
Washu Yoshisada
Nobukuni Yoshisada
Echizen Yoshizane
Chikushu Yoshizane
Ryokai Yoshiyuki
Naminohira Yoshiyuki
Mutsu no kami Yoshiyuki
Nobukuni Yoshimitsu
Echizen Yoshimitsu
Nidai Tanba no kami Yoshimichi
Shidai Tanba no kami Yoshimichi
Sandai Osaka Yoshimichi
Yamoto no kami Yoshimichi
Kurama Seki Yoshishige
Senjuin Yoshihiro
Osafune Yoshimori
Sashu Yoshimori
Shimosaka Yoshitoki
Kawachi daijo Yoshitane
Shimada Yoshikuni
Osafune Yoshimitsu
Soshu Yoshihiro
Nidai Yoshisuke
Sandai Yoshisuke
Shidai Yoshisuke
Chikuzen Yoshitoki
Nobukuni Yoshinao
Ryokai Yoshisada
Naminohira Yoshisada
Osafune Yoshihisa
Kanabo Yoshimitsu
Hitachi no kami Yoshishige
Dotanuki Yoshiharu
Takada Yoshiyuki
Higashiyama Yoshihira
Sekishu Yoshisada
Yashu Yorimitsu
Aoe Yoritsugu
Aoe Yorizane
Kashu Yorisuke
Godai Omi no kami Tadayoshi
Shimosaka Tadatsugu
Shodai Awataguchi Tadatsuna
Hizen Tadamune
Shodai Inshu Tadakuni
Nidai Inshu Tadakuni
Nidai Hizen Tadakuni
Hizen Tadamasa
Unshu Tadasada
Nidai Tadasada
Nidai Hizen Tadakiyo
Shodai Settsu no kami Tadayuki
Sandai Settsu no kami Tadayuki
Shidai Settsu no kami Tadayuki
Nidai Takada Tadayuki
Sandai Osafune Tadamitsu
Dotanuki Tadamitsu
Echigo no kami Tadamichi
Osafune Tadahisa
Bitchu Tameiye
Aizu Tamekatsu
Aizu Tametsugu
Noshu Tametsugu
Aoe Tametsune
Osafune Tamemune
Aizu Tameyasu
Kishu Tameyasu
Sesshu Tamehiro
Sagami no kami Tmehiro
Echizen Takahtsugu
Osafune Takamitsu
Kashu Takahira
chosu Takasuke
Yamoto no kami Takamichi
Oye Takamitsu 
Soshu Takahiro 
Chikugo Takenaga
Seki Daichi 
Jakushu Tsuguyoshi
Bitchu Tsugumasa
Soshu Tsuguhiro
Jakushu Tsuguhiro
Osafune Tsuguhiro
Echizen Tsugunobu
Omi no kami Tsuguhiro
Shodai Omi no kami Tsuguhira
Nidai Tsuguhira
Soshu Tsunaiye
Joshu Tsunashige
Godai Soshu Tsunahiro
Osafune Tsunesada
Sandai Tsuneiye
Senshu Tsunekiyo
Nidai Tsunemitsu
Chikugo Nagaiye
Oshu Nagatoshi
Osafune Nagayoshi
Sendai Nagamichi
Sendai Nagatoshi
Koyama Seki Nagayori
Tsumbo Nagatsuna
Ogasawara Nagamune
Aizu Nagakuni
Hasebe Nagamitsu
Shima Seki Nagamori 
Nidai Akasaka Nagamori 
Ishizuka Naonaga
Sekishu Naosada
Sanshu Narimune
Uda Munetomo
Unshu Muneyoshi
Shimosa no kami Muneyoshi
Ryokai Muneyoshi
Banshu Muneyoshi
Noshu Munetsugu
Osafune Munetsugu
Kazusa daijo Munetsugu
Nidai Jakushu Munenaga
Nishu Munenaga
Shimohara Munekuni
Echizen Munefusa
Jakushu Munekiyo
Sakushu Munemitsu
Osafune Munemitsu
Hitachi daijo Muneshige
Takada Munemori
Takada Muneyuki
Kashu Ujinari
Ganmaku Ujinobu
Yoshii Ujinori
Wakasa no kamji Ujifusa
Hida no kami Ujifusa
Bizen no kami Ujifusa
Bingo no kami Ujifusa
Izumo no kami Ujisada
Gushu Ujisada
Yamato no kami Ujishige
Sandai Bizen Unji
Dotanuki Uemon
Yoshii Noritsuna
Nidai Noritsuna
Geishu Noritsuna
Shikkake Norinari
Osafune Norikuni
Noshu Norifusa
Geishu Norifusa
Hizen Noriyuki
Saburozaemon Norimitsu 
Tarozaemon Norimitsu 
Nidai Hizen Norisuye
Sandai Hizen Norisuye
Echizen Kusakabe Norikage
Oishisa Norinaga
Oishisa Norimitsu
Osafune Norimitsu
Osafune Norimitsu
Mihara Nobuiye
Shinshu Nobuiye 
Shinano kami Nobuyoshi 
Echizen no kami Nobuyoshi
Dotanuki Nobuyoshi
Hoki no kami Nobutaka
Sandai Echizen Nobutsuna
Osafune Nobutsuna
Osafune Nobunao
Nidai Nobukuni
Genzaemon Nobukuni
Magoemon Nobukuni
Genzabujo Nobukuni
Osafune Nobuyuki
Ryokai Nobuyuki
Choshu Nobushige
Nidai Yamada Seki Nobutsugu
Hachiya Seki Nobumitsu
Omiya Nobuhide
Hishu Kuniharu
Enju Kunitomo
Ryokai Kunitoshi
Hyuga Kunitomi
Izumi no kami Kunitora
Senshu Kunikane
Sandai Kunikane
Bishu Kunikazu
Dotanuki Kunikatsu
Shimohara Kuniyori
Momokawa Kuniyoshi
Mihara Kuniyoshi
Tanshu Kuniyoshi
Hojoji Kuniyoshi
Bungo no kami Kuniyoshi
Sesshu Kunitaka
Chikuzen Kunitada
Horikawa Kunitake
Sanshu Kunitsuna
Echizen daijo Kunitsuna
Fujishima Kunitsugu
Musashi daijo Kunitsugu
Yamashiro daijo Kunitsugu
Sagami no kami Kunitsugu
Kozuke no kami Kunitsune
Joshu Kuninaga
Rai Kunimune
Sandai Uda Kunimune
Osafune Kunimune
Mizuta Kuninori
Yoshu Kunimasa
Hojoji Kunimasa
Omi no kami Kunimasa
Bungo Kunimasa
Nidai Uda Kunifusa
Sandai Uda Kunifusa
Enju Kunifusa
Ise no kami Kuniteru
Hoki daijo Kuniteru
Kawachi daijo Kunisada
Nidai Kawachi daijo Kunisada
Aizu Kunisada
Shodai Yamashiro no kami Kunikiyo
Shidai Yamashiro no kami Kunikiyo
Akasaka Senjuin Kuniyuki
Yamoto no kami Kuniyuki
Horikawa Kuniyuki
Sesshu Kunimitsu
Izumo daijo Kunimichi
Uda Kunishige 
Otsuki Sabeijo Kunishige 
Bungo Kunishige 
Otsuki Katsubeijo Kunishige 
Kijinmaru Kunishige 
Shimohara Kunishige 
Sandai Mizuta Kunishige 
Yamashiro daijo Kunishige 
Uda Kunihiro
Yamashiro no kami Kunihiro
Hizen Kunihiro
Sendai Kunihisa
Uda Kunihira
Sesshu Kunihira
Higo Kunimoto
Kawachi no kami Kunisuke
Nidai Kawachi no kami Kunisuke
Sandai Kawachi no kami Kunisuke
Iwami no kami Kunisuke
Geishu Kunisuke
Sendai Yasutoshi
Nidai Sendai Yasutomo 
Sandai Sendai Yasutomo 
Geishu Yasuyoshi
Sa Yasuyoshi 
Naminohira Yasutsugu 
Yamato no kami Yasutsugu 
Naminohira Yasutsune 
Naminohira Yasumune
Naminohira Yasukuni
Naminohira Yasumasa
Naminohira Yasaaki
Chikushu Yasusada
Yamashiro no kami Yasusada
Naminohira Yasuyuki
Ryokai Yasumitsu
Chiyozuru Yasuhiro
Osafune Yasuiye
Osafune Yasunaga
Kii Ishido Yasunaga
Osafune Yasumitsu
Shodai Shimohara Yasushige 
Nidai Shimohara Yasushige 
Soshu Yasuhiro 
Bitchu no kami Yasuhiro 
Sakakura Seki Masatoshi 
Etchu no kami Masatoshi 
Nidai Etchu no kami Masatoshi 
Okayama Masatoshi 
Higo Masatoshi 
Kai Mihara Masachika 
Kai Mihara Masaoki 
Kai Mihara Masaoku 
Nidai Akasaka Seki Masayoshi 
Sakakura Seki Masatsugu 
Sashu Masatsugu 
Sekishu Masatsuna 
Aizu Masanaga
Sandai Hizen Masanaga
Daruma Masamune 
Kanabo Masamune 
Kashu Masauji
Kai Mihara Masanori
Nidai Yamashiro daijo Masanori
Dotanuki Masakuni
Shodai Izu no kami Masafusa 
Nidai Izu no kami Masafusa 
Echizen no kami Hojoji Masateru 
Dotanuki Masaaki
Kashu Masakiyo 
Shimohara Msashige 
Shodai Omi no kami Masahiro 
Takada Masmori 
Mihara Masaiye 
Soshu Masatoshi 
Kanabo Masatsugu 
Kanabo Masatsugu 
Sagami no kami Masatsune 
Sandai Mino no kami Masatsune 
Nidai Aizu Masanaga 
Mihara Masamune 
Kanabo Masasada 
Takada Masayuki [Kanbun] 
Dotanuki Matahachi 
Osafune Fusanori 
Jakushu Fuyuhiro 
Sandai Jakushu Fuyuhiro 
Godai Geishu Fuyuhiro 
Osafune Sadamune
Kashu Sadashige
Kashu Sadahira
Seki Terukado
Shodai Shimohara Terushige
Nidai Shimohara Terushige
Higo no kami Teruhiro
Harima no kami Teruhiro
Shimada Terusuke
Tanba Hyoejo Ariyoshi
Sesshu Shimosaka Aritsugu
Hizen Arikuni
Taima Arimitsu
Awa no kami Ariyoshi
Bitchu Arihiro
Tanshu Sadaoki 
Mikawa Sa Sadayoshi
Chikushu Sadayoshi 
Tanshu Amada Sadayoshi 
Tomo Mihara Sadatsugu 
Satsuma Sadatsugu 
Kaga no kami Sadanori 
Osafune Sadanobu
Tajima no kami Sadanobu
Bingo Sadakuni
Geishu Sadayasu
Osafune Sadamasa
Osafune Sadayuki
Mihara Sadayuki
Kaga no kami Sadahiro
Geishu Sadahiro
Senjuin Sadasuye
Shimotsuke Sadakatsu
Kashu Sadatsugu
Mihara Sadayuki
Senjuin Sadashige
Mihara Sadahisa
Taira Takada Sadamori
Nidai Kashu Sanekage
Osafune Sanenaga
Yoshii Sanenori
Katayama Sanesada
Etchu Sanemoto
Iruka Sanetsugu
Iruka Sanetsugu
Mihara Saneshige
Sashu Kiyooki 
Osafune Kiyokage
Osafune Kiyoyoshi
Seki Kiyotsugu
Naminohira Kiyosaku
Nidai Yoshii Kiyonori
Nidai Kashu Kiyomitsu
Osafune Kiyomitsu
Nidai Osafune Kiyomitsu
Sandai Osafune Kiyomitsu
Sashu Kiyomitsu
Harima daijo Kiyomitsu
Nio Kiyohira 
Yawatayama Kiyohira 
Soshu Kiyohiro
Shodai Iga no kami Kinminchi 
Nidai Iga no kami Kinmichi 
Sandai Iga no kami Kinmichi 
Shodai Izumi no kami Kinmichi 
Nidai Izumi no kami Kinmichi 
Sandai Izumi no kami Kinmichi 
Noshu Kanehira 
Banshu Kinjyu
Etchu no kami Kijyu 
Inshu Yukikage
Chikushu Yukiyoshi
Bungo Yukinaga
Osafune Yukiuji
Bitchu Yukinobu
Katayama Yukiyasu
Osafune Yukimasa
Shidai Kashu Yukimitsu
Naminohira Yukimitsu
Omi daijo Yukimitsu
Higo Yukihisa
Bitchu Yukisuye
Choshu Yukisuye
Osafune Yukiiye
Bungo Yukinobu
Tanba Yukisada
Osafune Yukisada
Yasazaemon Yukimitsu
Kashu Mitsuharu
Osafune Mitsukage
Mihara Mitsuyoshi
Osafune Mitsumune
Seki Mitsusada
Sekishu Mitsuzane
Osafune Mitsuhiro
Ise daijo Mitsuhiro
Nidai Osafune Mitsumori
Nidai Osafune Shigeiye
Mihara Shigechika
Nobukuni Shigekane
Kii Shigemasa
Sashu Shigeyoshi
Umetada Shigeyoshi
Osafune Shigetsugu 
Naminohira Shigetsugu 
Kashu Shigetsugu 
Shodai Tango no kami Shigetsune 
Onomichi Shigenori 
Echizen Shigekuni
Monjyu Shigekuni
Tanshu Shigesada
Hizen Shigeyuki 
Osafune Shigemitsu
Osafune Shigehide
Takada Shigetada
Takada Shigenari
Hizen no kami Shigemasa
Shodai Hizen Hiroto 
Yamato kami Hirochika
Shimohara Hirotsuna
Senjuin Hironaga
Nidai Soshu Hiromasa
Wakasa no kami Hiromasa 
Sanshu Hirofusa
Hizen Hirosada
Koyama Seki Hiromitsu
Shimohara Hiroshige
Chikuzen Hirotoshi
Shodai Shinano kami Hirokane
Nidai Shinano kami Hirotane
Sekishu Hirotsugu
Chikuzen Hirosada
Tanba no kami Hiroyuki
Akasaka Seki Hiroshige
Kuwana Hiramura
Bizen Hisatsugu
Bungo Hisayuki
Osafune Hisamitsu
Nidai Omi no kami Hisamichi
Takada Hisamori
Shodai Yamashiro no kami Hidetoki 
Nidai Yamashiro no kami Hidetoki [Enpo] 
Osafune Hidechika [Joji] 
Osafune Hidekage [Kotoku] 
Bitchu Hidetsugu [Kagen] 
Osafune Hidesuke [Meitoku] 
Dotanuki Hyobu 
Osafune Moriiye
Takada Moriiye
Osumi Morichika
Osafune Morikage
Hizen Moriyoshi
Shodai Bungo Takada Moritaka 
Takada Yosabeijo Moritaka 
Mutsu daijo Morimune 
Chikushu Morikuni
Kashu Morimitsu
Osafune Morimitsu
Shimohara Morishige
Osafune Morishige
Suye Senjuin Morihisa
Seki Morihiro
Sekishu Moritoshi
Bizen Moritsugu
Chikushu Moritsuna
Osafune Morinobu
Osafune Morishige
Takada Morishige
Ishido Morihisa
Osafune Morihide
Nidai Chiyozuru Morihiro
Osafune Morimoto
Osafune Morisuke
Kanabo Motokiyo
Osafune Motomitsu
Osafune Motomitsu
Hakushu Morokage
Naoe Shizu Moromune
Akasaka Senjuin Doin 
Aoe Sukechika
Bushu Sukechika 
Mikawa Otomo Sukeyoshi 
Yoshioka Ichimonji Sukeyoshi 
Shodai Yoshioka Sukeyoshi 
Nidai Yoshioka Sukeyoshi 
Noshu Yoshichika
Sesshu Suketaka 
Osafune Suketada
Noshu Suketsugu
Shimada Sukemune
Osafune Sukemune
Wakasa no kami Sukemune
Tegai Sukeuji
Aoe Sukenobu
Izumo no kami Sukenobu
Seki Sukefusa
Osafune Sukemitsu
Izumo no kami Sukeshige
Katayama Sukehide
Goshu Sukehisa
Shidai Soshu Sukehiro
Gantsuda Sukehiro 
Shikkake Sukehiro
Osafune Suketsune 
Osafune Sukemune 
Kii Sukekuni 
Nidai Hikobeijo Sukesada 
Genbeijo Sukesada 
Hichiroemon Sukesada 
Genzaemonjo Sukesada 
Shinjuro Sukesada 
Hichibeijo Sukesada 
Yokoyama Genbeijo Sukesada 
Yosazaemon Sukesada [Kanbun] 
Yosabeijo Sukesada [Kanbun] 
Rokurozaemon Sukemitsu 
Yosazaemon Sukemitsu 
Sekishu Suyekage
Aoe Suyeyoshi
Seki Suyemitsu
Hizen Suyenori
Washu Suyekuni
Noshu Suyemitsu
Hizen Suyehide
Chikuzen Suyehira
Takada Suyemori
* The following 67 smiths were added later to 'Wazamono' in KK.
Osafune Yoshimitsu
Seki Hikoshiro Kaneoto
Dewa no kami Sukeshige
Shodai Osafune Tsuneiye
Nidai Osafune Tsuneiye
Sagami no kami Masatsune
Tegai Kanetoshi
Tanshu Hojoji Kuniyoshi
Shodai Ishido Tameyasu
Etchu no kami Takahira
Kozuke no kami Kanesada
Shimosa daijo Muneyoshi
Soshu Yasuharu
Sagami no kami Kaneyasu
Echigo no kami Tadamichi
Jumyo [Tensho]
Yamato no kami Yasuyuki
Seki Kanenori [Eisho]
Takada Taira Morikata
Uda Kunifusa
Hichibeijo Sukesada
Seki Kanemichi [Tenbun]
Kashu Yukimitsu [Bunki]
Koyama Seki Hironaga
Kashu Iyeyoshi
Shodai Hirokane
Hyuga Kunitomi
Seki Kanesada [Koji]
Sato Kiyosuke
Shodai Kashu Yoshiiye
Otaro Kunihira
Kai Mihara Masachika
Takada Shigemasa
Takada Kuniyuki
Akasaka Senjuin Kuninaga
Osafune Arimitsu
Naminohira Shigeyoshi
Soshu Tsunaiye
Aizu Tametoshi
Osafune Hisamitsu
Harima no kami Yoshinari
Shodai Seki Hirotoki
Dotanuki Masakuni
Jirobeijo Harumitsu
Shodai Ippo 
Seki Kanetoki [Tenbun]
Nidai Kanesuke Shigekuni
Echizen Kanemasa
Shimohara Kaneshige
Shodai Sendai Nagashige
Bungo no kami Masatomo
Seki Kanekuni [Entoku]
Shodai Kashu Kanemaki
Hyuga Hiroyasu
Yoshu Kuniteru
Seki Nagatoshi
Kawachi no kami Kanesada
Kashu Iyetada
Mutsu no kami Terumasa
Wakasa no kami Michitoki
Kawashima Kunihira
Shodai Geishu Hirotaka
Takada Teruyuki
Edo Sukechika
Sanjo Yoshikuni
Ishido Masatoshi
Tosa Hisakuni
 
References

- Kaiho Kenjaku, 1797
- Kokon Kaji Biko, 1830
- Toko Taikan, 1990
- Nihonto Wazamono Nyumon, 1974